Ace Combat Zero: The Belkan War/Credits

From Codex Gamicus
Jump to: navigation, search

Ace Combat Zero: The Belkan War

Awards | Changelog | Cheats | Codes
Codex | Compatibility | Covers | Credits | DLC | Help
Localization | Manifest | Modding | Patches | Ratings
Reviews | Screenshots | Soundtrack
Videos | Walkthrough
Achievements
GOG | In-Game | Origin | PlayStation Trophies | Retro
Steam | Xbox Live

Credits[edit | edit source]

 • Hiroyuki Ichiyanagi
 • Ryosuke Waki
 • Satoshi Kawase
 • Kouji Inokuchi
 • Takeshi Inoue
 • Nobuyasu Mabuchi
 • Tadahiro Katsuta
 • Takahiro Nozawa
 • Toshiyuki Ishii
 • Sanshiro Hidaka
 • Hiroki Odagaki
 • Yoichi Murakoshi
 • Takahiro Fukuda
 • Yasuhiro Shimono
 • Masaki Iwabuchi
 • Tsuyoshi Okui
 • Tadashi Katayangi
 • Satoshi Suzuki
 • Naoto Maeda
 • Kosuke Itomi
 • Hiroki Nagaoka
 • Chigusa Hosoda
 • Eiji Senke
 • Yasuhiro Kawai
 • Ayako Noguchi
 • Hiroki Nagaoka
 • Keiko Harada
 • Kiyoshi Inoue
 • Tetsukazu Nakanishi
 • Keiki Kobayashi
 • Akiko Matsunaga
 • Kaori Namikoshi