Power Stone/Credits

From Codex Gamicus
Jump to: navigation, search

Power Stone

Awards | Changelog | Cheats | Codes
Codex | Compatibility | Covers | Credits | DLC | Help
Localization | Manifest | Modding | Patches | Ratings
Reviews | Screenshots | Soundtrack
Videos | Walkthrough
Achievements
GOG | In-Game | Origin | PlayStation Trophies | Retro
Steam | Xbox Live
Power Stone
Project Team
Director
Tatsuya Nakae
Hideaki Itsuno
Planner
Takeshi Shimono
Tomoaki Tsuji
Koji Shimizu
Progamming
Yoshiyuki Ishikawa
Okagawa Yukikaze
Masakazu Matsuhita
Hitoshi Yokota
Soji Seta
Motsu
Teruaki Hirokado
KAW ・ TLD
Omake Game
Omake No1
Omake No2
Modeling Design
Masao Sakurai
Satomi Tsubota
Ban
S.Sakashita
Yuesuke
Takayuki Kosaka
Syuuhei
Yacooys・Dekao
Huangcheng
Emiko Watanabe
Motion Design
Hidetoshi Kai
Shinya Kitamura
Tsunenori Shirahama
H.Tsuru
Naoki Fukushima
Masayuki Maeda 03
N. Fujisawa
Kako
Yoshiko Tanida
Yoko Yamane
Stage Design
Shinya Kuwajima!!
Takashi Fujiwaka
Saru
Goro Suzuki 1998
Yamamoto Kouji
Kenji Kushiro
Akio Kamiji
Effect Design
Daisuke,
Yoshio
Koji・Sugimine
Music Composer
Tetsuya Shibata
Sound Engineer
Wataru Hachisako
Hiroshi Ohno
Mixing Engineer
Kazuya Takimoto
Character Design
Akiman
Hideki
Original Artwork
WSU
Title Logo Design
Shoei
Instruction Card
Sakomizu
Togatti
Voice Actor
Sayaka Aida
Takeshi Aono
Yousuke Akimoto
Jurouta Kosugi
Masashi Sugawara
Wataru Takagi
Atsuhi Tanaka
Hikari Tachibana
Sakiko Tamagawa
Ryo Horikawa
Special Thanks
Shin・
Tom Shiraiwa
Manatie
H.Watanabe
Steve Lee
Mikky
Erik Suzuki
Dan Okada
Chris Tang
Hiroshi Terada
NAOMI
Development Team
Producer
Takeshi Tezuka
General Producer
Noritaka Funamizu
Executive Producer
Yoshiki Okamoto
And
All Capcom Staff
Player
You!!!
Thank You
For Playing!!
Presented by
Capcom
THE END