Power Stone 2/Credits

From Codex Gamicus
Jump to: navigation, search

Power Stone 2

Awards | Changelog | Cheats | Codes | Codex
Compatibility | Covers | Credits | DLC | Help
Localization | Manifest | Modding | Patches
Ratings | Reviews | Screenshots | Soundtrack
Videos | Walkthrough
Power Stone 2
Project Team
Director
Hideaki Itsuno
Planner
Eiichiro Sasaki
Nakano Tau Masahiro
Koji SHIMIZU
Takechan
Programming
Masakazu Matsushita
Yoshiyuki Ishikawa
Okagawa Yukikaze
Hitoshi Yokota
Mikky
Omake 3
Senor
K.Akiyama
Tomohiro Ueno
Batayon
Yoji Mikami
Kobuta
M&Y.Inada Ine
Team Server Side
Kaz Yunde
Mineyuki Noda
Kentaro Kaneko
Object Model Team
Masao Sakurai
Satomi♥Tsubota
Saori・Bando
Motion Team
Hidetoshi Kai
Shinya,Kitamura...
Tsunenori Shirahama
Motion Capture Team
Naoki Fukushima
Shinya Miyamoto
Masanori Kondo
HR Tsuru
Yugen
Masaki Yamanaka
Item & Effect
K♥ji 315
Takaaki Ishizuka
Art Designer
Shinya Kuwajima
Goro Suzuki 1999
.Kanno.
Ryo Uno
Saru
Tatsushi Kuriyama
Music Composer
Tetsuya Shibata
Sound Engineer
Wataru Hachisako
Masayoshi Umezu
Hiroshi Ohno
Mixing Engineer
Kazuya Takimoto
Character Design
Akiman
Hideki
Original Artwork
WSU
Title Logo Design
Shoei
Instruction Card
Sakomizu
M.Ru
N.Katoh
Voice Actor
Sayaka Aida
Yousuke Akimoto
Akira Ishida
Ryuzaburo Ohtomo
Ayumi Kida
Charles Glover
Jurouta Kosugi
Wataru Takagi
Fujiko Takimoto
Atsushi Tanaka
Hikari Tachibana
Sakiko Tamagawa
Ryo Horikawa
Special Thanks
Shin.
Takeshi Tezuka
Tom Shiraiwa
Haruo Murata
Daisuke,
Motsu
Hisashi Kuramoto
Hyper Shinchan
Manatie
H.Watanabe
Soji Seta
Hironori Ojima
Keiko Harakawa
Yoshimi Sawada
Hideki Ohnuki
Erik Suzuki
Dan Okada
Chris Tang
NAOMI
Development Team
Producer
Yoshihiro Sudo
General Producer
Noritaka Funamizu
Executive Producer
Yoshiki Okamoto
And
All Capcom Staff
Player
You!!!
Thank you
for Playing!!
Presented by
Capcom

THE END