Super Mario Galaxy/Credits

From Codex Gamicus
Jump to: navigation, search

Super Mario Galaxy

Awards | Changelog | Cheats | Codes
Codex | Compatibility | Covers | Credits | DLC | Help
Localization | Manifest | Modding | Patches | Ratings
Reviews | Screenshots | Soundtrack
Videos | Walkthrough
Achievements
GOG | In-Game | Origin | PlayStation Trophies | Retro
Steam | Xbox Live

Credits[edit | edit source]

Game Design Concept[edit | edit source]

Director & Game Design[edit | edit source]

Level Design Director[edit | edit source]

Level Design[edit | edit source]

 • Futoshi Shirai
 • Daisuke Tsujimura
 • Haruka Kakinuma
 • Ryutaro Kanno
 • Toshihiro Kawabata

Script[edit | edit source]

 • Takayuki Ikkaku

Program Director[edit | edit source]

 • Naoki Koga

Player Character Programming[edit | edit source]

 • Hideaki Shimizu

Game Programming Lead[edit | edit source]

 • Takeshi Hayakawa

Movie Scene Programming[edit | edit source]

 • Tatsuro Ota

Camera Programming[edit | edit source]

 • Katsuyasu Ando

System Programming[edit | edit source]

 • Atsushi Yamaguchi

Boss Character Programming[edit | edit source]

 • Norihiro Aoyagi

Collision System Programming[edit | edit source]

 • Hirokazu Matsuda

Enemy Character Programming[edit | edit source]

 • Kiyoshi Takeuchi

Event Programming[edit | edit source]

 • Hideyuki Sugawara

Design Coordinator[edit | edit source]

 • Takeshi Hosono

Character Design Lead[edit | edit source]

 • Kenta Motokura

Character Design[edit | edit source]

 • Atsushi Mishima
 • Daisuke Watanabe
 • Rikuto Yoshida
 • Masanori Esaki
 • Kazuhiro Saito
 • Takumi Ishii

Character Animation Design[edit | edit source]

 • Hiroko Ihara
 • Masayuki Kawakita
 • Tetsuro Horimizu

Planet Design Lead[edit | edit source]

 • Kazumi Yamaguchi

Planet Design Manager[edit | edit source]

 • Hiromu Takemura

Planet Design[edit | edit source]

 • Kenji Ishii
 • Kazunori Hashimoto
 • Takuro Shimizu
 • Sanae Suzuki
 • Ritsuko Tanaka
 • Tetsu Shoji
 • Noriko Urita

UI Design & Visual Concept[edit | edit source]

 • Yasuhiko Matsuzaki

UI Design[edit | edit source]

 • Mei Ide

Effect Design[edit | edit source]

 • Yumiko Matsumiya

Movie Scene Director[edit | edit source]

 • Masaki Yokobe

Movie Scene Animation[edit | edit source]

 • Katsuki Hisanaga
 • Kouichi Terasawa
 • Naoyuki Yoshida
 • Hisashi Tohyama

Movie Scene Object Design[edit | edit source]

 • Shinsuke Yamasaki

Movie Scene Effect Design[edit | edit source]

 • Haruyasu Ito
 • Motoaki Fukuda

Sound Director[edit | edit source]

 • Masafumi Kawamura

Music[edit | edit source]

 • Mahito Yokota
 • Koji Kondo

Sound Program & Effects[edit | edit source]

 • Yuya Takezawa
 • Shigetoshi Gohara

Voice

Performance[edit | edit source]

 • Mario Galaxy Orchestra

Program Support[edit | edit source]

 • Hirohito Yoshimoto
 • Keizo Ohta

Progress Management[edit | edit source]

 • Keizo Kato

Technical Support[edit | edit source]

 • Keisuke Matsui
 • Hiroshi Arai
 • Masato Kimura
 • Hironobu Kakui

Artwork[edit | edit source]

 • Nanako Kinoshita
 • Kazuma Norisada

Illustration[edit | edit source]

 • Shigehisa Nakaue
 • Ryusuke Yoshida
 • Yuri Adachi

Illustration Supervisor[edit | edit source]

 • Yusuke Nakano

Debug[edit | edit source]

 • Atsushi Tada
 • Takeshi Nishizawa
 • Akihito Fujiki
 • Maki Yoshitake
 • Mitsuhiro Senoo
 • Hideki Nakajima
 • Super Mario Club

Debug Support[edit | edit source]

 • Noboru Sunada
 • Akihiro Sakatani

North American Localization[edit | edit source]

 • Gema Almoguera
 • Julian Chunovic
 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya
 • Tim O'Leary
 • Erik Peterson
 • Scot Ritchey
 • Kevin Sullivan
 • Jonathan Yeckley

North American Localization Management[edit | edit source]

 • Nate Bihldorff
 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen

European Localisation Management[edit | edit source]

 • Andy Fey
 • Martin Weers

Translation[edit | edit source]

 • David Caussèque
 • Martina Deimel
 • Emilio Gallego
 • Kay Hermann
 • Hervé Lefranc
 • Elena Nardo
 • Barbara Pisani
 • Aquiles Kei Takahashi
 • Daniel Campbell

Testing[edit | edit source]

 • NOA Product Testing
 • NOE Testing Team

Special Thanks[edit | edit source]

 • Keijiro Inoue
 • Takahiro Hamaguchi
 • Tomoaki Kuroume
 • Atsushi Masaki
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Takumi Kawagoe
 • Kaoru Sato
 • Miki Nakagawa
 • Sayaka Hakoda
 • Mirai Takezawa
 • Rie Shimizu
 • Sakiko Matsuo
 • Ryo Uchida
 • Hiroyuki Masuyama
 • Kozo Kimura
 • Ryosuke Meguro
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Nintendo Tokyo Office
 • All EAD

Producers[edit | edit source]

 • Shigeru Miyamoto
 • Takao Shimizu

Executive Producer[edit | edit source]